Obecné informace o výukových seminářích

- programy trvají standardně 90 min., jsou nabízeny za cenu 50,- až 60,- Kč za účastníka,
- samotná výuka probíhá v místě určeném objednavatelem, lektoři do místa výuky dojíždí,
- max. kapacita výukového semináře je 30 účastníků.

Výukový seminář či akci na téma životního prostředí lze připravit pro vytipovanou cílovou skupinu po dohodě s ekocentrem za specifických časových, technických i finančních podmínek.

Výukové semináře pro ZŠ

školySTAŇ SE FARMÁŘEM
Cílová skupina: 2., 3. třída ZŠ
Délka semináře: 90 min.
Seminář přináší žákům interaktivní a zábavnou formou informace o půdě a zemědělství. Žáci získají přehled o základních plodinách pěstovaných na poli, seznámí se s hospodářskými zvířaty a podmínkami jejich chovu. Po dobu semináře se stanou farmáři, kteří budou mít na starosti provoz celé farmy. Dozvědí se, co je to farma, kdo je to farmář, jakou techniku, stavby a další pomůcky najdeme na farmě, jak farma hospodaří s ohledem na životní prostředí. Cílem semináře je upozornit na význam půdy jako zdroji obživy a obnovit vztah žáků k půdě. Seminář lze využít jako doplnění vyučovacích předmětů Prvouka či Přírodověda.

školyDOPRAVA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ/UDRŽITELNÉ CESTOVÁNÍ
Cílová skupina: 4. - 7. třída ZŠ
Délka semináře: 90 min.
Seminář se týká vlivu dopravy a cestovního ruchu na životní prostředí, kvalitu ovzduší, vod, produkování odpadů, nadměrné čerpání přírodních zdrojů apod. Žáci se dozvědí, jak se cestovalo v minulosti, jak je to dnes a co nás čeká v budoucnosti, ale také např. jak cestovat bezpečně.

školyZDRAVĚ, CHUTNĚ A ŠETRNĚ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Cílová skupina: 2. stupeň třída ZŠ
Délka semináře: 90 min.
Při semináři hovoříme se žáky o výrobě biopotravin, jaký je rozdíl mezi biopotravinami a běžnými potravinami, o konvenčním zemědělství a biozemědělství, biochovech zvěře, o přínosu biozemědělství pro životní prostředí. Zdůrazníme aspekt nakupování místních produktů a sezónního ovoce, zeleniny, u nichž odpadá neekologická doprava. Besedujeme se žáky o tom, proč bychom měli podporovat české zemědělství, regionální pěstitele apod. Žáci se dozvědí informace o chemických úpravách potravin, o chemii v jídle, jak rozeznávat bioprodukty a kde je nakupovat, o bedýnkování, nákupech bez obalu a dalších ekologických aktivitách v oblasti výroby potravin a stravování.

školyCO DÝCHÁME?
Cílová skupina: 8., 9. třída ZŠ + SŠ
Délka semináře: 90 min.
Seminář je zaměřen na problematiku ovzduší. Žáci se dozvědí více o atmosféře, znečišťujících látkách v ovzduší a jejich vlivu na zdraví a ekosystémy, pochopí rozdíl mezi emisemi a imisemi, co je smog letní a zimní, proč a kde nastává inverze.

školyPĚT STUPŇŮ ODPADOVÉ PYRAMIDY
Cílová skupina: 4. - 6. třída ZŠ
Délka semináře: 90 min.
Žáci se v průběhu semináře dozvědí o tom, kolik odpadu každý z nás vyprodukuje, jakou část odpadů z domácnosti vytřídíme, kolik odpadu končí na skládkách, ale i různé zajímavosti, např. co má společného lyžování v Dánsku s energetickým využitím odpadu. Při hře o době rozložitelnosti si žáci uvědomí, že některé odpady se na skládce nerozloží ani po stu letech. Nejlepší obranou je veškerý odpad pečlivě třídit, recyklovat, kompostovat, případně energeticky využít. Lektorky dětem přiblíží také opětovné využívání odpadu, kdy již nepotřebnou věc lidé přetvoří na jiný užitečný předmět, který může nadále sloužit.