Menu

EC Most

Kralupské ekocentrum funguje od října 2006 po vzoru Ekologického centra Most, které se zabývá ekoporadenstvím a monitoringem životního prostředí již od roku 2000.
Zelený telefon: 800 195 342

O nás

Dění v průmyslu

MERO ČR,a.s.- 26.2.2020
Dne 6. března 2020 bude zahájena rekonstrukce ropné nádrže H06 o objemu 50 tis. m³ na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi. V rámci rekonstrukce nádrže proběhne její čištění, které bude trvat do poloviny května. Během čištění se mohou v závislosti na klimatických podmínkách uvolňovat do ovzduší zbytky lehkých uhlovodíků způsobující nepříjemný zápach. I v letošním roce budeme aplikovat, stejně jako v předchozích letech, moderní technologii odstraňování lehkých uhlovodíků z nádrže tak, aby práce v areálu CTR měly minimální dopad na okolí. Za případné nepříjemnosti se předem omlouváme.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší v Kralupech a okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Naše filosofie

Výchozí situace

Monitorováním životního prostředí a vůbec sběrem dat o životním prostředí se ve Středočeském kraji zabývá řada státních i nestátních organizací, které získaná data využívají pro různé účely, avšak nejširší veřejnosti jsou přístupná pouze v omezené míře a s určitým časovým zpožděním.

Systém poskytování informací o životním prostředí je legislativně podložen, a to jednak zákonem č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, jednak zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Je samozřejmé, že bude trvat určitou dobu, než si veřejnost navykne na tuto svobodu informací a poskytování informací veřejnosti se stane standardním postupem orgánů státní správy a samosprávy. Nicméně s postupem času lze očekávat nárůst agendy spojené s vlastním vyhledáváním a zpracováváním požadovaných informací, ale i nárůst agendy administrativního charakteru (evidence žádostí, korespondence atd.), což nepochybně povede k časovému zaneprázdnění jednotlivých pracovníků veřejné správy na úkor ostatních pracovních povinností.

Za této situace se zde objevuje Ekologické centrum, jehož existence a činnost je zaměřena na vytvoření vhodného prostředí pro komunikaci a efektivní tok informací o životním prostředí mezi průmyslovými podniky, veřejnou správou a nejširší veřejností.

Základní funkce

servis informací o životním prostředí
EC bude soustřeďovat dostupné informace o životním prostředí, které bude zpracovávat, vyhodnocovat a sledovat dlouhodobé trendy vývoje sledovaných ukazatelů. Výsledky své činnosti bude EC multimediálně prezentovat.

non-stop dispečink aktuálních informací o životním prostředí
EC bude okamžitě reagovat na dotazy občanů s využitím telefonu („zelená linka“) a e-mailu, a to nejen prostřednictvím klasických e-mailových počítačových schránek, ale i prostřednictvím elektronické pošty (zasílání SMS-krátkých textových zpráv majitelům mobilních telefonů).

Ekologické centrum jako komunikační prostředníkkomunikační prostředník mezi veřejností, orgány veřejné správy a prům. podniky
EC bude sloužit jako komunikační prostředník a tím bude vytvářet platformu pro výměnu názorů mezi těmito subjekty a odbourávat tak pomyslné komunikační bariéry, které stále ještě přežívají z doby nedávno minulé.
EC bude napomáhat přenosu informací při řešení mimořádných situací majících charakter ekologických škod či havárií (ať již zdánlivý či skutečný), a to ve spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, s dispečinky průmyslových podniků a se sdělovacími prostředky.

vzdělávání, osvěta, poradenství, konzultace
EC využije svého informačního potenciálu a ve spolupráci s dalšími institucemi (úřady, školy ...) bude plnit další činnosti:
- pořádat vzdělávací a osvětové akce (besedy, semináře ...)
- poskytovat metodickou pomoc drobným podnikatelům v oblasti jejich povinností vyplývajících z platné legislativy ŽP
- vytvářet praktické rádce pro veřejnost
- být kontaktním bodem pro veřejnost či podnikatele při zavádění nových právních předpisů

Přínosy
- snadná dostupnost informací o aktuálním stavu životního prostředí pro širokou veřejnost
- zvýšení informovanosti a vzdělanosti obyvatel v oblasti životního prostředí
- zajištění efektivního toku informací ekologického charakteru mezi subjekty průmyslové podniky – veřejná správa – veřejnost
- podpora vnímání kralupského regionu jako oblasti, kde se prokazatelně zlepšuje životní prostředí a podpora vytváření nové, atraktivnější image kralupského regionu:
» zvýšení zájmu turistů z ČR
» zvýšení atraktivnosti regionu pro tuzemské i zahraniční investory
- odlehčení pro orgány veřejné správy v oblasti poskytování informací a vznik pilotního projektu pro ČR, který bude demonstrovat, jak lze efektivně naplňovat záměr zákona č. 123/1998 Sb.
- vytvoření nových pracovních míst