Menu

EC Most

Kralupské ekocentrum funguje od října 2006 po vzoru Ekologického centra Most, které se zabývá ekoporadenstvím a monitoringem životního prostředí již od roku 2000.
Zelený telefon: 800 195 342

O nás

Dění v průmyslu

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší v Kralupech a okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Etický kodex ekoporadny

Poslání a hodnoty ekoporadny
Úkolem ekoporadny je poskytovat nestranné a relevantní informace a rady svým klientům, čímž přispívá k naplňování veřejného zájmu na zdravém životním prostředí a na ochraně přírody a přispívají k účasti veřejnosti na rozhodování.
Ekoporadna pozitivně ovlivňuje veřejnost k ochraně životního prostředí ve smyslu udržitelného rozvoje.
Při svém provozu i v poskytovaných službách jde ekoporadna veřejnosti příkladem.
Ekoporadna spolupracuje v rámci získávání finančních prostředků s firmami, které se ve své činnosti chovají zodpovědně k životnímu prostředí.

Nezávislost a nestrannost
Ekoporadci v ekoporadně při jednání s klientem postupují nezávisle na svých pocitech, postojích a názorech v oblastech politiky, světového názoru, vztahu k jednotlivým skupinám obyvatel, postoji k osobnosti klienta apod. Poradci poskytují rady všem klientům bez ohledu na rasu, pohlaví, postižení, sexuální orientaci, politickou příslušnost, světonázorovou orientaci nebo sociální status.
Ekoporadna poskytuje své služby nezávisle na politické vůli a zdrojích organizací poskytujících jí financování.
Ekoporadna se musí vyvarovat jakéhokoliv konfliktu zájmů. V případě střetu zájmů ekoporadce včas upozorní klienta na tuto možnost a odkáže jej na poradnu nebo organizaci, kde tato okolnost nehrozí.
Ekoporadna musí svým klientům a zákazníkům poskytnout pouze rady, které jsou profesionálně nestranné, relevantní, podložené a včasné, spolu s jakýmikoliv případnými námitkami, pochybnostmi, výhradami nebo varovnými připomínkami.

Odmítnutí klienta
Ekoporadna může odmítnout klienta pouze v případě hrozícího střetu zájmů nebo pokud klient ohrožuje ekoporadcovu bezpečnost (např. osoby násilné a vulgární, pod vlivem návykových látek, osoby s akutními projevy psychotického onemocnění).
Pokud se klientův dotaz nevztahuje k žádnému z témat, kterými se ekoporadna zabývá, a přitom jde o dotaz relevantní, odkáže jej na nejbližší ekoporadnu, jinou poradnu nebo organizaci, která může tuto službu poskytnout.

Diskrétnost
Ekoporadna musí zachovávat mlčenlivost o informacích, které získá v průběhu práce s klientem. Může zveřejnit jen to, co je podloženo souhlasem klienta, od něhož informace získala nebo to požaduje zákon.
Ekoporadna zajistí, aby rozhovor s klientem probíhal v případě potřeby v soukromí mimo doslech a dohled jiných osob, kterými mohou být jiní klienti, spolupracovníci z ekoporadny či jakékoli jiné osoby.
Ekoporadna chrání dokumentaci o klientově případu před případným zneužitím.

Profesionalita
Ekoporadna dbá při své činnosti na profesionalitu, odbornost a přesnost.
Ekoporadce vykonává svou práci zodpovědně a čestně.
Ekoporadna se nesmí vědomě ujmout práce, pro niž nemá dostatečnou odbornou způsobilost.
Ekoporadna usiluje o odborný růst ekoporadců, umožňuje jim rozvíjení osobní pracovní kariéry a jejich další vzdělávání. Ekoporadce rozvíjí své profesionální odborné kompetence a sleduje současný vývoj v profesionální oblasti.
Ekoporadna respektuje názory a obavy klienta a jeho konečné rozhodnutí při řešení jeho problému.
Ekoporadce žádným přímým ani nepřímým způsobem neútočí na lidskou důstojnost klienta.
Ekoporadna používá vnitřní kontrolu a kontrolní mechanismy.

V Mostě 1.7.2017

Martina Černá
vedoucí Ekologického centra Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.