Menu

EC Most

Kralupské ekocentrum funguje od října 2006 po vzoru Ekologického centra Most, které se zabývá ekoporadenstvím a monitoringem životního prostředí již od roku 2000.
Zelený telefon: 800 195 342

O nás

Dění v průmyslu

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší v Kralupech a okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Zakládající listiny

Dohoda o spolupráci při vzniku a provozování Ekologického centra Kralupy nad Vltavou a o výměně informací o životním prostředí

Dohoda o spolupráci při vzniku a provozování Ekologického centra Kralupy nad Vltavou a o výměně informací o životním prostředí mezi zúčastněnými stranami

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov
a
KAUČUK, a.s., Kralupy nad Vltavou
a
Linde Gas, a.s., Praha 9
a
MERO ČR, a.s., Kralupy nad Vltavou
a
Shell Gas ČR, s.r.o., Praha 9
a
SARTOMER CZECH s.r.o., Kralupy nad Vltavou (od roku 2007))
a
Město Kralupy nad Vltavou
a
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s., Most

Preambule

1.   Smluvní strany s cílem zlepšení informování široké i odborné veřejnosti o životním prostředí uznávají účelnost zřízení otevřeného centra pro sběr, vyhodnocování, výměnu a poskytování informací o životním prostředí v městě Kralupy nad Vltavou a okolí (dále též "region").

2.   Smluvní strany chtějí přispět ke zlepšování image regionu.

3.   Smluvní strany chtějí vyvíjet snahu, aby zakládané centrum bylo příkladem otevřené komunikace mezi průmyslovými podniky, veřejnou správou a veřejností.

4.   Centrum zároveň svojí činností v regionu přispěje k naplňování zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění, a zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Čl. 1 - Založení centra

1.   Smluvní strany podpoří vznik otevřeného informačního centra pro sběr, zpracování a poskytování informací o životním prostředí regionu s tím, že budou do tohoto centra též předávat data a informace týkající se zejména životního prostředí k jejich dalšímu využití pro potřeby centra a zároveň budou zpracované informace odebírat.

2.  Toto centrum je otevřeno spolupráci s dalšími subjekty.

Čl. 2 - Sídlo

1.   Smluvní strany se dohodly, že výše uvedené centrum se bude nazývat Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou (dále též "Ekologické centrum") a bude sídlit v objektu obchodního střediska Máj v Kralupech nad Vltavou, v prostorách k tomu účelu pronajatých od Města Kralupy nad Vltavou, které tyto prostory jako smluvní strana této dohody poskytne.

2.   Ekologické centrum bude působit při Výzkumném ústavu pro hnědé uhlí, a.s., jenž bude zabezpečovat jeho provoz a personální obsazení. Ekologické centrum bude vedeno jako samostatně hospodařící středisko.

Čl. 3 - Předmět činnosti Ekologického centra

1.   Smluvní strany se dohodly, že Ekologické centrum se bude zabývat těmito činnostmi:
- monitoringem ovzduší, vod, půdy, odpadu a hluku;
- zpracováním získaných informací do formátu vhodného k prezentaci a výměně mezi smluvními stranami;
- příjmem a registrací podnětů obyvatel, jejich vyřizováním, event. jejich postoupením ze kompetentním subjektům; 
- vytvářením přehledů o vývoji dohodnutých ukazatelů o stavu životním prostředí a jejich popularizací;
- poradenskou činností o problematice životního prostředí pro obyvatele, veřejnou správu a podnikatelské a nepodnikatelské subjekty;
- organizováním seminářů nebo jiných akcí pro odbornou i širokou veřejnost s cílem vytvoření platformy environmentální osvěty;
- prováděním praktického vzdělávání o problematice životního prostředí;
- v havarijních případech (v součinnosti se smluvními stranami a integrovaným záchranným systémem) napomáhat přenosu informací;
- zveřejňováním zpracovaných dat a informací v dohodnutém formátu veřejnosti prostřednictvím internetových stránek, tisku, regionálního rozhlasu a televize, vlastní publikační činnosti a ev. dalšími vhodnými formami;

2.   Ekologické centrum bude poskytovat dle svých možností také informace o regionu pro veřejnost, to vše v úzké součinnosti s Městem Kralupy nad Vltavou.

3.   Ekologické centrum bude dohodnuté informace poskytovat též „on line“ a dle možností rovněž  vícejazyčně (tj. alespoň v češtině a angličtině).

4.   V nočních hodinách a v době, kdy nebude činnost centra personálně pokryta, zabezpečí příjem informací a podnětů pracoviště Ekologického centra Most pro Krušnohoří, které působí v rámci Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s.

Čl. 4 - Povinnosti smluvních stran

1.   Smluvní strany prohlašují, že budou Ekologickému centru poskytovat dohodnutá data, informace a služby, aby bylo schopno plnit cíle uvedené v čl. 3.

2.   Smluvní strany vyvíjející podnikatelskou činnost umožní přímou vazbu na své provozní dispečinky s cílem získávat operativní informace pouze pro potřeby Ekologického centra.

3.   Smluvní strany seznámí pracovníky Ekologického centra se svými činnostmi a v případě průmyslových subjektů se svými výrobními zařízeními a prostorami do té míry, aby vytvářely těmto pracovníkům dostatečné podmínky pro plnění úkolů Ekologického centra.

Čl. 5 - Personální zabezpečení

1.   Ekologické centrum bude vytvářet pracovní příležitosti, vzdělávat pracovníky a rozvíjet kontakty s třetími stranami této dohody.

2.   V Ekologickém centru bude pracovat dispečeři, kteří budou v pracovním poměru nebo v jiném pracovně právním vztahu s Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí, a.s.

Čl. 6 - Technické vybavení

1.   Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k požadavkům na objem zpracovávaných dat a rychlost jejich poskytování při zaručení maximální spolehlivosti produkované informace, musí Ekologické centrum disponovat odpovídajícím technickým vybavením, zejména výpočetní technikou. Toto technické vybavení bude do Ekologického centra postupně dodáno, přičemž bude využívat provozovaných systémů a know-how Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. a jeho pracoviště Ekologického centra Most pro Krušnohoří.

2.   Ekologické centrum se zúčastní veřejných soutěží a výběrových řízení o různé granty a další veřejné prostředky s cílem získání tohoto technického vybavení, finančních prostředků a dalšího materiálního zázemí.

3.   Smluvní strany poskytnou podle svých možností formou daru, zápůjčky nebo odprodeje potřebné technické vybavení k doplnění výbavy Ekologického centra.

Čl. 7 - Finanční zdroje

1.   Podle této dohody smluvních stran bude Ekologické centrum získávat finanční prostředky z následujících zdrojů:

     a.  z dlouhodobých dvoustranných smluv o spolupráci při provozování Ekologického centra, které s Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s., Most uzavřou po dohodě ostatní smluvní strany této dohody s výjimkou Města Kralupy nad Vltavou a ev. další subjekty, které se budou chtít k této dohodě v budoucnu připojit. Výše finančních příspěvků poskytnutých Ekologickému centru na základě výše uvedených dvoustranných smluv, bude do jednoho měsíce od poskytnutí zveřejněna.

b.  z vnějších zdrojů formou grantů, dotací, příspěvků a ostatních forem veřejné a další podpory národních a mezinárodních subjektů.

c.  příspěvky z rozpočtu obcí z oblasti, kterou bude činnost Ekologického centra pokrývat.

d.  výnosy z  prodeje informací třetím stranám na smluvní bázi.

2.   Ekologické centrum bude smluvním stranám každoročně, nejpozději však do 30.6. následujícího roku, zprávu o svém hospodaření s přiloženým výkazem.

Čl. 8 - Harmonogram zahájení činnosti

1.   Smluvní strany se dohodly, že Ekologické centrum zahájí činnost 1.září 2006 s tím, že do 30.6.2006 budou uzavřeny dvoustranné smlouvy dle čl. 7.1., na jejichž základě bude od 1.7.2006 poskytovány finanční příspěvky Ekologickému centru.

2.   Zahájení provozu otevřené telefonní linky a dispečinku bude realizováno po splnění technických, provozních a personálních podmínek nezbytných k provozu a bude oznámeno písemně všem smluvním stranám a vhodně medializováno. 

Čl. 9 - Právní závaznost

Tato dohoda, která vyjadřuje vůli zúčastněných stran podpořit vznik Ekologického centra a následně podporovat jeho činnost, má více toliko deklaratorní charakter bez účinků konstitutivní povahy a tedy závazky z této dohody vyplývající nejsou právně vymahatelné.

Závěr

1.   Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, vstupuje v platnost dnem podpisu poslední smluvní strany.

2.   Každá smluvní strana může tuto smlouvu vypovědět. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počítá se od měsíce následujícího po měsíci, kdy byla písemná výpověď doručena ostatním smluvním stranám.

3.   Tato dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných dodatků číslovaných chronologicky vzestupnou číselnou řadou, přičemž platnost těchto dodatků je podmíněna podpisem všech stran dohody.

4.   Tato dohoda je vyhotovena ve 8 originálech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Kralupech nad Vltavou 22. června 2006

Ing. Ivan Souček v.r.
generální ředitel České rafinérské, a.s.
Ing. Jaroslav Pantůček v.r.
generální ředitel MERO ČR, a.s.
Ing. Radomír Věk v.r.
generální ředitel Kaučuku, a.s.
Mgr. Pavel Rynt v.r.
starosta Města Kralupy nad Vltavou
Ing. Vladimír Polák v.r.
technicko-výrobní ředitel Linde Gas, a.s.
Ing. Marcela Šafářová v.r.
ředitelka Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí, a.s.
Ing. Pavel Bartl v.r.
generální ředitel Shell Gas ČR, s.r.o.