Odpady

Sběrný dvůr

Kralupy nad Vltavou

Každý den
9:00 - 10:30 hod.
11:00 - 17:00 hod.
Polední přestávka: 10:30 - 11:00 hod.

Tel.: 315 726 589

Potřebujete kontakt na jiný sběrný dvůr? Zeptejte se nás na bezplatné lince
800 100 584.

Černé skládky

Zaregistrovali jste v Kralupech a okolí černou skládku? Upozorněte nás na ni telefonicky nebo e-mailem.


Poslední aktualizace proběhla 8/2019.Nakládání s odpady

odpadyTato hierarchie nakládání s odpady byla v roce 2008 schválena v Evropské rámcové směrnici o odpadech.
Následně se stala i součástí českého odpadového zákona a uplatňuje v sobě zásadu, že lepší je vzniku odpadů předcházet a dále upřednostnit jeho využití před pouhým odstraněním na skládky.

Prevence (předcházení vzniku odpadů) znamená, že činíme vše proto, aby odpad vůbec nevznikl.

Opětovným použitím se rozumí jakýkoliv postup, při kterém jsou výrobky nebo jejich části upraveny tak, aby šli použít k původnímu účelu.

Recyklace je jakýkoli způsob využití, jímž je odpad znovu zpracován na výrobky či materiály nebo látky k původní nebo i jinému účelu užití. Patří sem i přepracování organických materiálů (kompostování).

K energetickému využití odpadu dochází především ve spalovnách, cementárnách či elektrárnách.

Typickým příkladem odstranění odpadu je jeho uložení na skládku.

Místní poplatek za odpad

Nakládání s komunálním odpadem ve městě Kralupy nad Vltavou je upraveno obecně závaznou vyhláškou č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města Kralupy nad Vltavou. Každý občan našeho města je povinen se touto obecně závaznou vyhláškou řídit a se svými odpady musí nakládat tak, jak je v ní stanoveno. Nerespektování tohoto závazného předpisu je posuzováno jako přestupek, za který je možno udělit nemalou pokutu. Právnické osoby a fyzické osoby podnikající mohou tohoto systému využívat jen na základě smlouvy uzavřené s městem. Pokud by při kontrole takového subjektu bylo zjištěno, že zneužívá systému zavedeného obcí nebo nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů jiným způsobem např. přes oprávněnou osobu k nakládání s odpady, může mu být dle § 66 odst. 1) zákona č. 185/2001 Sb., zákona o opadech, v platném znění, uložena pokuta až do výše 300 000 Kč.