Odpady

Sběrný dvůr

Kralupy nad Vltavou

Po-Pá: 9 - 17 hod.
So-Ne: 9 - 17 hod.

polední přestávka: 10.30 - 11.00 hod.

Tel.: 315 727 859

Potřebujete kontakt na jiný sběrný dvůr? Zeptejte se nás na bezplatné lince
800 100 584.

Černé skládky

Zaregistrovali jste v Kralupech a okolí černou skládku? Upozorněte nás na ni telefonicky nebo e-mailem.


Poslední aktualizace proběhla 12/2015.

Plán odpadového hospodářství ČR

Stanovuje konkrétní cíle a opatření pro nakládání s odpady na území České republiky.
Závazná část Plánu odpadového hospodářství byla vyhlášena v nařízení vlády č. 197/2003 Sb. a jeho platnost byla určena na 10 let, tedy na roky 2003 – 2013.
Cíle stanovené v Plánu odpadového hospodářství směřují zejména k podpoře materiálového využití odpadů a omezení jejich negativního vlivu na lidské zdraví a životní prostředí. V Plánu odpadového hospodářství ČR jsou zahrnuty cíle pro nakládání s odpady stanovené závaznými předpisy ČR a EU.

MŽP provádí každoročně vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství (POH ČR). Hodnotící zprávy plnění POH ČR jsou předkládány k projednání či k informaci vládě ČR do konce následujícího roku po hodnoceném období.

Hodnotící zpráva o plnění Plánu odpadového hospodářství ČR 2004- 2010
Plán odpadového hospodářství České republiky na období 2015 – 2024 (č. 352/2014 Sb.)

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje

Povinnost zpracovat plán odpadového hospodářství kraje je stanovena zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Plán odpadového hospodářství (POH) je základním dokumentem upravujícím nakládání s odpady ve Středočeském kraji. Účelem POH Středočeského kraje, který navazuje na již schválenou Krajskou koncepci hospodaření s odpady a vychází ze závazné části POH České republiky, je stanovení základních směrů a cílů při nakládání s odpady (předcházení vzniku, minimalizace vznikajícího množství, využívání vznikajících odpadů, omezení nepříznivého vlivu odpadů na ŽP). Současně POH Středočeského kraje stanoví konkrétní opatření, postupy a nástroje, jak cílů dosáhnout.

Dne 21. prosince 2004 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje. Dne 22. března 2005 byla vyhlášena ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje „obecně závazná vyhláška, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje“.

Dne 30. prosince 2008 nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška Středočeského kraje ze dne 10. září 2008, kterou se vyhlašuje aktualizovaná závazná část Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje. Aktualizace se zaměřuje v první řadě na ty oblasti nakládání s odpady, které je Středočeský kraj schopen ovlivňovat. Jednou z podstatných změn je fakt, že veškeré materiály, které jsou používány pro terénní úpravy a rekultivace (je lhostejné, jestli se jedná o odpady nebo různé certifikované výrobky, často z odpadů vyráběné) musí svojí kvalitou splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 294/2005 Sb., upravující využití odpadu na povrchu terénu.

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje
Aktualizovaná závazná část POH z roku 2008 ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje 7/2008
Vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje za rok 2011
Produkce KO na území jednotlivých ORP Středočeského kraje v roce 2011
Vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje za rok 2010

Plán odpadového hospodářství města Kralupy nad Vltavou

Dne 4.4.2012 byl na webu města zveřejněn schválený Plán odpadového hospodářství města s platností pro období let 2011 - 2016.

Plán odpadového hospodářství města Kralupy nad Vltavou