Ovzduší

Ovzduší - online

Kralupy n/Vlt. Kralupy n/Vlt.
Beroun Beroun
Kutná Hora Kutná Hora
Kladno-střed města Kladno-střed města
Kladno-Švermov Kladno-Švermov
Mladá Boleslav Mladá Boleslav
Ondřejov Ondřejov
Příbram Příbram-Břez.Hory
Rožďalovice-Ruská Rožďalovice-Ruská
Tobolka-Čertovy schody Tobolka-Čert.schody
Praha 6-Břevnov Praha 6-Břevnov
Praha 4-Chodov Praha 4-Chodov
Praha 8-Kobylisy Praha 8-Kobylisy
Praha 6-Letiště Praha 6-Letiště
Praha 4-Libuš Praha 4-Libuš
Praha 10-Průmyslová Praha 10-Průmysl.
Praha 5-Řeporyje Praha 5-Řeporyje
Praha 10-Šrobárova Praha 10-Šrobárova
Praha 5-Stodůlky Praha 5-Stodůlky
Praha 6-Suchdol Praha 6-Suchdol

Aktuální imisní situace

ZDE si můžete zobrazit grafické výstupy z jednotlivých stanic.
Pro více informací můžete využít stránky www.chmi.cz.

Rozptylové podmínky
BIO předpověď

Dění v průmyslu

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší v Kralupech a okolíObecné informace o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Poslední aktualizace proběhla 8/2019.

Hluk

Hluk je jedním z faktorů životního prostředí, který si lidé čím dál víc uvědomují. Především v městských aglomeracích jsou lidé vystavováni nadměrné hlukové zátěži, která se rok od roku zvyšuje, jak se zvyšuje podíl automobilové i letecké dopravy, ale také stavebního ruchu, průmyslové výroby ale i dalších faktorů (může jimi být například zapnutá televize nebo hudební aparatura v domácnosti). Hlukem se rozumí akustický signál, jehož působení člověka poškozuje, ruší a obtěžuje.

Hluková mapa Kralup nad Vltavou (denní)

hluková mapa Kralup ve dne

Hluková mapa Kralup nad Vltavou (noční)

hluková mapa Kralup v noci

Dlouhodobá expozice nadměrnému hluku může vyvolat závažné účinky, které rozdělujeme na specifické (poruchy sluchového ústrojí) a nespecifické (nervové poruchy, poruchy spánku, soustředění, paměti a u citlivých jedinců i další zdravotní potíže). Zvlášť citliví bývají starší lidé, lidé pracující na směny, lidé s funkčními a mentálními poruchami, lidé s potížemi se spaním.

Nejvýznamnějším zdrojem hluku je doprava, zejména pozemní. Dalšími zdroji jsou průmyslová výroba, v některých obdobích i zemědělství. Nezanedbatelným zdrojem může být i provoz domácnosti (televize, vysavače a další domácí technika) a trávení volného času (zábava, sport, diskotéky, koncerty – zvláště pod širým nebem). Hluk se měří přístroji – hlukoměry. Pro měření hladiny intenzity hluku se používá jednotka decibel (dB).

Orientační hladiny hluku:
tabulka hluku

Provozovatel zdroje hluku má povinnost technickými, organizačními a dalšími opatřením zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity (uvedené v nařízení vlády). V závažných případech zákon umožňuje limity hluku překračovat, provozovatel ale musí prokázat, že hluk bude omezen na rozumně dosažitelnou míru a to "organizačními, technickými či dalšími opatřeními", s ohledem na počet osob vystavovaných nadměrnému hluku. Výjimky jsou vydávány pouze na dobu určitou, teoreticky ale nic neomezuje jejich další prodlužování.

Pokud si myslíte, že v okolí nebo přímo ve vašem bydlišti jsou limity hluku překračovány, měl byste se obrátit na místně příslušné územní pracoviště krajské hygienické stanice, která je povinna hladinu hluku přeměřit. Někdy se musí občan obrnit trpělivostí, některá měření se musí provádět souvisle po delší dobu nebo opakovaně. V případě potřeby by měl také umožnit šetření a následné měření hladiny hluku ve svém obydlí. V případě trvalého překračování zákonných limitů hluku KHS pak může požadovat po provozovateli zdroje hluku nápravu. Týkat se to může například i vlastníků pozemních komunikací, kterými jsou podle jejich významu stát, kraje nebo obce. Nápravným opatřením mohou být např. omezení rychlosti nebo dopravy, protihlukové stěny, nebo i výměna oken u přilehlých domů. S tím mohou být spojeny praktické problémy. Např. protihluková stěna před okny může vadit obyvatelům přízemních bytů. Je-li to nezbytné, může KHS i zakázat provoz nebo používání zdroje hluku, až do doby odstranění závady. Pro okamžitý zásah (například v noční době nadměrně hlučná stavební činnost nebo veřejná produkce hudby) volejte městskou policii.

Jestliže Vás obtěžují hlukem v noční době jednotlivé fyzické osoby, například hluční sousedé nebo noční křiklouni, vracející se z restaurací, požádejte je, jestli je to možné, o ztišení. Pokud nereagují, dopouštějí se přestupku proti veřejnému pořádku. V takovém případě přivolejte městskou policii. Ta případ zdokumentuje a předá ke správnímu řízení na příslušný obecní úřad, který může viníkovi uložit pokutu.

Zajímavé odkazy na stránky s problematikou hluku:

Hluk na stránkách Státního zdravotního ústavu
Právní poradna Franka Bolda, vč. Kompletního manuálu občana obtěžovaného hlukem<
Podání podnětu na porušování povinností v oblasti ochrany veřejného zdraví (nadměrný hluk a vibrace)
Hlukové mapy ČR