Ovzduší

Ovzduší - online

Kralupy n/Vlt. Kralupy n/Vlt.
Beroun Beroun
Kutná Hora Kutná Hora
Kladno-střed města Kladno-střed města
Kladno-Švermov Kladno-Švermov
Mladá Boleslav Mladá Boleslav
Ondřejov Ondřejov
Příbram Příbram-Břez.Hory
Rožďalovice-Ruská Rožďalovice-Ruská
Tobolka-Čertovy schody Tobolka-Čert.schody
Praha 6-Břevnov Praha 6-Břevnov
Praha 4-Chodov Praha 4-Chodov
Praha 8-Kobylisy Praha 8-Kobylisy
Praha 6-Letiště Praha 6-Letiště
Praha 4-Libuš Praha 4-Libuš
Praha 10-Průmyslová Praha 10-Průmysl.
Praha 5-Řeporyje Praha 5-Řeporyje
Praha 10-Šrobárova Praha 10-Šrobárova
Praha 5-Stodůlky Praha 5-Stodůlky
Praha 6-Suchdol Praha 6-Suchdol

Aktuální imisní situace

ZDE si můžete zobrazit grafické výstupy z jednotlivých stanic.
Pro více informací můžete využít stránky www.chmi.cz.

Rozptylové podmínky
BIO předpověď

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. rafinérie Kralupy - 30.3.2020
Flérování z důvodu najíždění rafinérie po technologické odstávce. Najíždění rafinérie je z důvodu aktuální situace na trhu s palivy odloženo, z původně plánovaného termínu 23.3. na 3.4. Doba trvání události: 3.4.-12.4. Omlouváme se za možné zvukové, světelné či jiné efekty spojené s použitím polního hořáku.

UNIPETROL RPA, s.r.o. rafinérie Kralupy - 11.3.2020
Plánované odstavení rafinérie, tedy destilace ropy PS2511 a navazujících výrobních jednotek, včetně FCC. Sjíždění začíná 11.3. v 9h odstavením jednotky Sulfreen, pokračuje odstavením PS1530 a PS2451 o půlnoci a bude pokračovat sjížděním ostatních jednotek během zítřejší noci. Stop destilace ropy a FCC je plánován na 13.3. 0:00 Výroba začne postupně najíždět od 23.3.2020 Příčina události: Regenerace reformingu a výměna katalyzátoru na PS2514. Doba trvání události: 11.3. - 1.4.2020

MERO ČR,a.s.- 26.2.2020
Dne 6. března 2020 bude zahájena rekonstrukce ropné nádrže H06 o objemu 50 tis. m³ na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi. V rámci rekonstrukce nádrže proběhne její čištění, které bude trvat do poloviny května. Během čištění se mohou v závislosti na klimatických podmínkách uvolňovat do ovzduší zbytky lehkých uhlovodíků způsobující nepříjemný zápach. I v letošním roce budeme aplikovat, stejně jako v předchozích letech, moderní technologii odstraňování lehkých uhlovodíků z nádrže tak, aby práce v areálu CTR měly minimální dopad na okolí. Za případné nepříjemnosti se předem omlouváme.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší v Kralupech a okolíObecné informace o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Poslední aktualizace proběhla 8/2019.

Ovzduší ve Středočeském kraji

Středočeský kraj má v rámci ČR specifické postavení, neboť uprostřed něj leží hlavní město Praha, které však není součástí jeho správního obvodu. Prakticky celý Středočeský kraj se v širším smyslu nachází ve spádovém území Prahy. Právě tato skutečnost velmi ovlivňuje ovzduší v kraji.

Zdroje znečištění
Jedním z hlavních zdrojů znečištění je doprava. Území kraje je velmi silně dopravně zatíženo, protože přes něj vedou všechny silně frekventované komunikace spojující Prahu s ostatními kraji (zejména dálnice D1, D5, D8, D11 a rychlostní komunikace R4, R6 a R10) a zasahuje do něj rovněž část Pražského silničního okruhu (silnice R1).

doprava

Obr.: Celkové dopravní zatížení komunikací
Zdroj: Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje – aktualizace 2012

Dalšími zdroji znečištění jsou průmysl a zemědělství. Průmysl je výrazně zastoupen energetikou, automobilovým, chemickým i potravinářským průmyslem. V zemědělství převládá rostlinná zemědělská výroba.

Ve venkovských oblastech a obcích bez plynofikace jsou významnými zdroji znečištění, zvláště v chladné části roku, domácí topeniště.

Na kvalitu ovzduší má vliv též přenos znečištění z jiných oblastí, zvláště pak v hraničních oblastech. V kraji je patrný vliv přenosu znečištění z Prahy a v severozápadní části kraje se projevuje také přenos znečištění z Ústeckého kraje s významným soustředěním zvláště velkých a velkých zdrojů znečišťování.

emise

Tab: Celkové emise hlavních znečišťujících látek v roce 2010
Zdroj: Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje – aktualizace 2012


Kvalita ovzduší
Celkově lze úroveň kvality ovzduší ve Středočeském kraji označit za příznivou, překračování imisních limitů představuje spíše lokální problém a týká se malého počtu znečišťujících látek. V posledních letech pak na území kraje převládalo postupné zlepšování imisní situace, které však bylo doprovázeno poměrně značnými výkyvy v závislosti na aktuálních meteorologických podmínkách.

Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
Mezi roky 2009 a 2010 došlo na území Středočeského kraje k výraznému zvětšení rozsahu oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. V roce 2009 je vymezenou plochou se zhoršenou kvalitou ovzduší (tj. s překročením imisních limitů) především oblast Kladenska. V roce 2010 vymezená oblast zasahuje okresy severně od Prahy, a to nejvíce okres Mělník a Mladá Boleslav, dále pak severní část okresu Praha-východ a Kladno a západní část okresu Nymburk.

ozkoTab: Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vymezené na základě dat z roku 2010
Zdroj: Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje – aktualizace 2012

Překračování imisních limitů
K překračování imisních limitů na území Středočeského kraje dochází zejména působením provozu automobilové dopravy. Přesto jsou zde i lokality, v nichž se na nadlimitní imisní zátěži významně podílejí také stacionární zdroje.

Nejvýznamnější lokalitou s překročením imisních limitů ve vazbě na stacionární zdroje je prostor města Kladna a jeho okolí, kde dochází k překračování ročního limitu pro prachové částice PM10. Hlavním zdrojem imisní zátěže jsou zde plošné zdroje – lokální vytápění. Zástavba Kladna je emisně nejvýznamnějším plošným zdrojem, a to s výrazným odstupem.

Další zdroje, identifikované podle výsledků rozptylové studie, prošly v uplynulém období poměrně výrazným snížením emisí a nelze je proto s jistotou označit za zdroje významně přispívající k současným nadlimitním koncentracím.

Více informací se dozvíte v Integrovaném programu ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje