Legislativa

Užitečné odkazy

www.zakonyprolidi.cz

www.tretiruka.cz

Ekologický právní servis

Poslední aktualizace proběhla 2/2015.Legislativa - CHEMICKÉ LÁTKY

legislativa S chemickými produkty se setkáváme každodenně v domácnosti i v zaměstnání. V kanceláři je využíváme např. jako čistící a desinfekční materiály, barvy, lepidla, v průmyslových provozech jako provozní chemikálie, emulze, oplachové vody, mořící lázně, apod. O nebezpečnosti těchto materiálů nás informují standardní věty nebezpečnosti, výstražné symboly na štítcích a bezpečnostní listy.

Nakládání s chemickými látkami bývá v podniku řízeno interní směrnicí, do které jsou promítnuty povinnosti vyplývající z platné národní a evropské legislativy. Směrnice zahrnuje postup nakládání od vystavení požadavku na nákup, přes nákup, skladování, užívání, až po výrobu a prodej.

Směrnice by měla vycházet z Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP), které slaďuje předchozí právní předpisy EU se systémem GHS (Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek), což je systém Organizace spojených národů pro identifikaci nebezpečných chemických látek a informování uživatelů o těchto nebezpečích. Systém GHS přijalo mnoho zemí na celém světě a nyní je používán jako základ mezinárodních a vnitrostátních předpisů pro dopravu nebezpečného zboží.

chemické látky

Do české národní legislativy zapracovává tyto předpisy Zákon o chemických látkách a směsích č. 350/2011 Sb. Zákon upravuje zejména práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob při výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování, uvádění na trh, používání, vývozu a dovozu chemických látek nebo látek obsažených ve směsích nebo předmětech.

Oproti původní legislativě jmenujme některé nejvýznamnější změny:

- pojem směsi nahradil původní přípravky,
- v angličtině slovo "hazardous" nahradilo původní "dangerous",
- výstražné symboly nahradily nové symboly,
- standardní věty o nebezpečnosti nahradily věty označující riziko,
- pokyny pro bezpečné zacházení nahradily standardní pokyny pro bezpečné zacházení,
- signální slova (např. nebezpečí, varování) nahrazují označení nebezpečnosti,
- nové výstražné symboly v červeném rámečku postupně nahrazují známé oranžové symboly nebezpečnosti,
- rozšíření klasifikace nebezpečnosti u některých chemických látek (např. různé druhy olejů, nafta, technický benzín).

Výrobci, resp. dodavatelé musí ve většině případů rozhodnout o klasifikaci látky nebo směsi. Dodavatelé musí látku či směs obsaženou v obalu podle nařízení CLP před jejím uvedením na trh označit v případě, že:
- látka je klasifikována jako nebezpečná,
- směs obsahuje jednu nebo více látek klasifikovaných jako nebezpečné nad určitou prahovou hodnotou.

Plnění nařízení

- od 1. prosince 2010 jsou nově klasifikovány všechny látky.
- od 1. prosince 2012 musí být látky již uvedené na trh označeny v souladu s nařízením CLP.
- od 1. června 2015 musí být podle nařízení CLP klasifikovány směsi (dříve nazývané přípravky).
- 1. června 2017, kdy musí být provedeno nové označení a nové balení produktů již uvedených na trh.

Zdroj: http://www.enviweb.cz