Legislativa

Užitečné odkazy

www.zakonyprolidi.cz

www.tretiruka.cz

Ekologický právní servis

Poslední aktualizace proběhla 2/2015.Legislativa - ODPADY

legislativa Základní pravidla pro nakládání s odpady jsou stanovena zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími právními předpisy.

Cíle pro nakládání s odpady a opatření pro jejich dosažení jsou stanoveny Plánem odpadového hospodářství České republiky na roky 2003 – 2013, který byl v souladu se zákonem o odpadech vydán formou nařízení vlády. Jeho plnění je každoročně vyhodnocováno prostřednictvím Hodnotící zprávy, která je zveřejňována na stránkách ministerstva. S Plánem odpadového hospodářství ČR musí být v souladu také plány odpadového hospodářství krajů a plány odpadového hospodářství původců odpadů v ČR.

Zákon o odpadech je přizpůsoben současné evropské legislativě (Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008, o odpadech). Ta mimo jiné vyzývá členy EU, aby do roku 2020 zvýšili podíl recyklace na zpracování komunálního odpadu na 50 %. Česká republika je však tomuto cíli prozatím dosti vzdálená. Ministerstvo životního prostředí proto již několik let pracuje na návrhu novely zákona o odpadech a mělo by ji v dohledné době dokončit.

Zákony a vyhlášky, které se váží k odpadovému hospodářství

Vyhláška č. 381/2001 Sb., která kromě jiného obsahuje Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů.
477/2001 Sb. - Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
641/2004 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prostředí o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
157/2009 Sb. - Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
197/2003 Sb. - Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky
237/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků
352/2005 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)

Zdroj: www.mzp.cz, www.vitejtenazemi.cz