Legislativa

Užitečné odkazy

www.zakonyprolidi.cz

www.tretiruka.cz

Ekologický právní servis

Poslední aktualizace proběhla 2/2015.

Legislativa - OVZDUŠÍ

legislativa Hodnocení stavu znečištění ovzduší vychází z definování imisních limitů pro znečišťující látky uvedené v příloze č. 1 zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie. Příloha č. 6 výše uvedeného zákona stanovuje informativní a regulační prahové hodnoty pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a prachové částice PM10, a také informativní a varovnou prahovou hodnotu pro troposférický ozon, které jsou závazné pro vyhlašování a odvolávání smogové situace. Předchozí vyhlášky a nařízení vlády uvedené v kapitole 4 jsou zrušeny vydáním nového zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

V souladu se zákonem o ochraně ovzduší byla vydána i vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích.
Nová „imisní vyhláška“ upravuje:

1) způsob a podmínky posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění,
2) rozsah informování veřejnosti o úrovni znečištění,
3) rozsah informací podávaných veřejnosti při vzniku smogové situace.

Rovněž byla vydána vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Imisní limity dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Imisní limity pro znečišťující látky uvedené v příloze č. 1 zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, jsou uvedeny v následujících tabulkách č. 5 a 6. Tento nový zákon o ochraně ovzduší ruší předchozí vydané vyhlášky a nařízení vlády.
tabulka

Imisní limity pro troposférický ozon pro ochranu zdraví lidí dle přílohy č. 1 zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

tabulka

Zdroj: Zpráva o kvalitě ovzduší ECM 2012