Legislativa

Užitečné odkazy

www.zakonyprolidi.cz

www.tretiruka.cz

Ekologický právní servis

Poslední aktualizace proběhla 2/2015.Legislativa - PŘÍRODA

legislativa Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zajišťuje obecnou ochranu územní a druhů a zvláštní ochranu územní a druhů.

Obecná ochrana přírody a krajiny

představuje ochranu krajiny, rozmanitosti druhů, přírodních hodnot a estetických kvalit přírody, ale také ochranu a šetrné využívání přírodních zdrojů. Zákon rozlišuje:
- obecnou ochranu krajiny, kam řadíme tyto nástroje: územní systém ekologické stability, významný krajinný prvek, krajinný ráz a přírodní park a přechodně chráněnou plochu
- obecnou ochranu druhů, podle níž jsou všechny druhy rostlin a živočichů chráněny před ničením, poškozováním, sběrem či odchytem
- obecnou ochranu neživé části přírody a krajiny (ochrana jeskyní, přírodních jevů na povrchu, které s jeskyněmi souvisejí a paleontologických nálezů a minerálů)

Zvláštní ochrana přírody a krajiny

Zákon o ochraně přírody a krajiny vymezuje šest kategorií zvláště chráněných území:

- národní parky (NP)
- chráněné krajinné oblasti (CHKO)
- národní přírodní rezervace (NPR)
- přírodní rezervace (PR)
- národní přírodní památky (NPP)
- přírodní památky (PP)

Cílem ochrany bývá nejčastěji udržení nebo zlepšení dochovaného stavu území nebo ponechání území, či jeho části, samovolnému vývoji. Dále zákon zajišťuje zvláštní ochranu vybraných, vzácných nebo vědecky a kulturně významných druhů rostlin a živočichů. Podle míry ohrožení jsou stanoveny tři kategorie ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů:

- druhy kriticky ohrožené
- silně ohrožené druhy
- ohrožené druhy

Seznam těchto druhů včetně jejich rozdělení do příslušných kategorií ochrany je uveden v přílohách prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb.

Směrnice EU

Směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
Směrnice Rady 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků
Směrnice Rady 1999/22/ES, o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách

ČR převzala také závazky v oblasti územní ochrany přírody, spočívající ve vytvoření odpovídající části soustavy chráněných území evropského významu EU – Natura 2000.

Další dokumenty

Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy – CITES
Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020
Státní program ochrany přírody a krajiny ČR
Příroda a krajina České republiky - Zpráva o stavu 2009

Zdroj: www.mzp.cz