Příroda

Pták roku 2020

JIŘIČKA Ptákem roku 2020 je jiřička obecná (Delichon urbicum). Jiřička je všeobecně považována za všudypřítomný druh, ale ani ornitologové nemůžou s jistotou říct, že ji dokonale znají. Nejasné zůstává například to, kde přesně zimují. Jiřička při cestě do zimovišť překonává Saharu, ale kam až doletí, to je záhadou, kterou řeší odborníci napříč celým kontinentem. Navzdory desítkám tisíc kroužků, umístěným na opeřené jiřiččí nohy, se k ornitologům dosud ani jeden nevrátil ze zemí jižně od Sahary.
Více informací.

Jaro ožívá

SpringAlive
Sledujte přílet poslů jara!
Zaznamenejte svá první pozorování čápa, vlaštovky, kukačky, rorýse a vlhy na www.springalive.net.Poslední aktualizace proběhla 8/2019.

Ochrana přírody a krajiny obecně

Základním právním předpisem je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a jeho prováděcí vyhlášky. Nejdůležitějšími prvky zákona je ochrana přírody obecná a zvláštní, a v jejich rámci vždy ochrana územní a ochrana druhová. Dále je důležitá ochrana dřevin, rostoucích mimo les.

Ilustrační foto. Zdroj F. Bartoš Zvláštní ochrana územní

Jedná se o zvlášť chráněná území (ZCHÚ). To je to, co si lidé obvykle představují pod pojmem ochrana přírody. Jsou to území s vysokou přírodní hodnotou.
Mohou být maloplošná (MCHÚ) - přírodní rezervace, přírodní památky nebo velkoplošná - chráněné krajinné oblasti a národní parky. Památky se od rezervace liší menší velikostí např. to mohou být izolovaná naleziště ohrožených druhů, geologické útvary apod. ZCHÚ, jsou -li celostátního významu, se označují přívlastkem „národní“ (národní přírodní rezervace, národní přírodní památka).

Správa ZCHÚ: maloplošná chráněná území nemají žádný stálý personál, péči o ně zajišťují krajské úřady. Velkoplošná chráněná území mají vlastní institucionální správu (např. Správa chráněné krajinné oblasti Český kras), které jsou svěřeny i některé agendy státní správy ve svém území.

Označení: ZCHÚ jsou na přístupových cestách označena tabulemi s malým státním znakem, hranice maloplošných chráněných území jsou kromě toho v terénu označeny ještě dvěma červenými pruhy na stromech nebo tyčích.

Ochrana ZCHÚ: spočívá v zákazu škodlivých a rušivých činností, mimo jiné jde např. o umísťování staveb, zákaz těžby nerostů, zákaz intenzivního hospodaření a chovu zvířat, zákaz táboření a rozdělávání ohně mimo vyhrazená místa, zákaz sběru rostlin a chytání živočichů apod. Další bližší podmínky ochrany mohou být uvedeny ve vyhlášce, kterou se konkrétní ZCHÚ vyhlašuje. ZCHÚ mají ochranná pásma (50 m od jeho hranice nebo dle konkrétní potřeby).

Zvláštní ochrana druhová

Zvlášť chráněné druhy rostlin a živočichů, uvedené v přílohách vyhlášky č. 395/1992 Sb.
Jsou rozděleny do třech kategorií:
- ohrožené,
- silně ohrožené,
- kriticky ohrožené.

V rámci zvláštní ochrany druhové je zjednodušeně řečeno chráněn každý jedinec. Zvlášť chráněné rostliny je zakázáno sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat nebo jinak ničit ve vývoji, kromě toho i pěstovat, dopravovat, prodávat. Zvlášť chráněné živočichy je zakázáno rušit, chytat, usmrcovat zraňovat, sbírat, ničit nebo přemísťovat jejich vývojová stádia.

Žehuňský rybník. Zdroj: http://cs.wikipedia.orgNatura 2000
„Naturové“ lokality jsou chráněné lokality evropského významu, vyplývající ze Směrnice o stanovištích a Směrnice o ptácích. Mohou být totožné s některými již existujícími ZCHÚ. Pokud ne, jsou chráněny tzv. smluvní ochranou. V takovém případě pozor, nejsou vyznačeny v terénu.Ilustrační foto. Zdroj F. BartošObecná ochrana územní

Pro zachování přírodní rovnováhy v krajině nestačí ochrana pouze nejcennějších lokalit. Krajina by měla umožnit živočichům i rostlinám pobyt a migraci. Prvky obecné ochrany územní jsou:

1.územní systém ekologické stability (ÚSES) - člení krajinu pomocí drobných vodních ploch, břehových porostů, lesů, remízků, mezí, stromořadí, apod. V rámci ÚSES rozeznáváme biocentra (slouží k trvalému živobytí pro organismy), biokoridory (slouží organismům k migraci) a interakční prvky („doplňky“, např. parky nebo remízky).

2. významné krajinné prvky (VKP) - ze zákona jsou jimi lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy. Kromě nich to mohou být i další prvky, které zaregistruje pověřený orgán ochrany přírody, jako jsou např. skalní útvary, remízky, ale i historické zahrady nebo parky.

3. přírodní parky – slouží k ochranně krajinného rázu, nejen po stránce přírodovědné, ale i estetické.

4. přechodně chráněné plochy – vyhlašují se v případě okamžité nebo dočasné potřeby chránit přírodní objekt nebo jev.

Označení: na rozdíl od zvlášť chráněných území nejsou hranice VKP ani ÚSES v terénu vyznačeny.

Ochrana: kdo chce provádět zásahy, které by mohly poškodit, zničit nebo oslabit funkci uvedených složek krajiny, musí si předem vyžádat závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (úřad obce s rozšířenou působností, v Praze MHMP). Jedná se např. o stavební činnost, pozemkové úpravy, odvodnění, těžbu nerostů apod.

Obecná ochrana druhová

Všechny druhy planých rostlin a volně žijících živočichů požívají jistou ochranu, která je ovšem menší než u zvlášť chráněných druhů. Jejím principem je ochrana druhů před vyhynutím. Oproti ochraně zvláštní v tomto případě zákon nechrání jedince, ale populace jako celek a zakazuje takové činnosti, které by mohly způsobit ohrožení těchto druhů na bytí, narušení jejich rozmnožovacích schopností, či zničení ekosystému, jehož jsou součástí apod. V jeho rámci je zvlášť řešena ochrana volně žijících ptáků a ochrana dřevin, rostoucích mimo les.

Ochrana dřevin, rostoucích mimo les

Podle zákona je zakázáno dřeviny rostoucí mimo les ničit nebo poškozovat. Jedním z principů jejich ochrany je existence povolení ke kácení dřevin. K pokácení stromu rostoucího mimo les o obvodu kmene větším než 80 cm (ve výšce 130 cm nad zemí) musí mít každá fyzická osoba povolení místně příslušného obecního úřadu. Stejně tak v případě likvidace keřových porostů o ploše větší než 40 m2. Právnická osoba potřebuje povolení vždy.

Ilustrační foto. Zdroj F. BartošPamátné stromy

Jsou to jednotlivé stromy nebo skupiny, které mají značnou hodnotu historickou i přírodovědnou. Označují se tabulkou s malým státním znakem. Je zakázáno je poškozovat a ničit, ale kromě toho je i k pěstebním zásahům nutný souhlas orgánu ochrany přírody. Může být kolem nich vymezeno ochranné pásmo zpravidla ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene ve výši 130 cm. V něm není povolena stavební činnost, chemizace, odvodňování a další pro strom škodlivé činnosti.

Kde se můžete dovědět, zda a kde je ve vašem okolí zvlášť chráněné území nebo památný strom?
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vede „Ústřední seznam ochrany přírody“, kde jsou evidovány. Tento seznam je možno nalézt na internetových stránkách AOPK. Informace vám také podají na nejbližším úřadě obce s rozšířenou působností.