Příroda

Pták roku 2020

JIŘIČKA Ptákem roku 2020 je jiřička obecná (Delichon urbicum). Jiřička je všeobecně považována za všudypřítomný druh, ale ani ornitologové nemůžou s jistotou říct, že ji dokonale znají. Nejasné zůstává například to, kde přesně zimují. Jiřička při cestě do zimovišť překonává Saharu, ale kam až doletí, to je záhadou, kterou řeší odborníci napříč celým kontinentem. Navzdory desítkám tisíc kroužků, umístěným na opeřené jiřiččí nohy, se k ornitologům dosud ani jeden nevrátil ze zemí jižně od Sahary.
Více informací.

Jaro ožívá

SpringAlive
Sledujte přílet poslů jara!
Zaznamenejte svá první pozorování čápa, vlaštovky, kukačky, rorýse a vlhy na www.springalive.net.Poslední aktualizace proběhla 8/2019.

Živočichové

Jak živočichové, volně žijící v naší přírodě (tzv. divoká zvířata), tak i zvířata tzv. domácí, se někdy ocitají v situacích, kdy nutně potřebují lidskou pomoc. Kromě morálního práva na ochranu požívají živočichové i ochranu ze zákona, která je poměrně rozsáhlá a je rozdělena do několika oblastí.

Volně žijící živočichové jsou chráněni v rámci zákona o ochraně přírody a krajiny (zák. č. 114/1992 Sb. v platném znění). Dle tohoto zákona jsou obecně všechny živočišné druhy jako celek chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí, jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhu, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí.

syselZesílenou ochranu (tzv. ochranu zvláštní) požívají zvlášť chráněné druhy, které se ještě rozdělují na druhy kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené. Tyto druhy jsou jmenovitě uvedené ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. Zde již je chráněn každý jedinec, které je zakázáno: hubit, chytat, zraňovat, chovat v zajetí, nebo rušit. Jsou chránění ve všech svých vývojových stádiích, tedy nejen dospělí živočichové, ale třeba i larvy nebo vajíčka. Mezi kriticky ohrožené druhy patří např.: sysel obecný, orel skalní a mořský, zmije obecná nebo mihule potoční. V oblasti okolí Veltrus se vyskytuje silně ohrožený druh brouka páchník hnědý, který je vázaný na staré listnaté stromy.

orelOchrana zvířat proti týrání se již vztahuje i na tzv. domácí a hospodářská zvířata. Je upravena zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání. Za týrání zvířat se považuje například: nucení zvířete k výkonům, které překračují jeho síly, omezování výživy a napájení zvířete z jiných než zdravotních důvodů, zacházení se zvířetem nebo jeho přeprava způsobem, který mu způsobuje bolest, chování zvířete v nevhodných podmínkách, používání prostředků k uvázání zvířete, které mu způsobují utrpení apod. Zákon dále zakazuje usmrcení zvířete bez důvodu uvedeného v zákoně, a opuštění zvířete s úmyslem zbavit se ho nebo je vyhnat.

Tzv. "zvěří" se rozumí volně žijící druhy živočichů, vyjmenované v zákoně č. 449/2001 Sb. o myslivosti (patří sem např. zajíci, bažanti, divoká prasata apod.). Zvěř je v majetku mysliveckých sdružení a její chov v zajetí je možný jen se souhlasem orgánu státní správy na úseku myslivosti (v tomto případě krajského úřadu). Zvěř je zakázáno plašit, ohrožovat, zraňovat, rušit při hnízdění, lovit nedovoleným způsobem (oka, jedy, výbušniny apod.) apod. V honitbách se nesmí volně pohybovat domácí zvířata (např. psi, kočky) mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.

Specifickou problematiku, zvl. ve městech, představují psi. Na chov psů se vztahuje zejména občanský zákoník, který ukládá majiteli psa povinnost zdržet se všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného, nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Majitel je povinen počínat si při výkonu svých práv k psovi tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí. Za porušení těchto skutečností nese majitel odpovědnost majetkoprávní, tj. odpovědnost za vzniklou škodu.

Mezinárodní obchod

CITESMezinárodní obchod s volně žijícími ohroženými druhy rostlin a živočichů je upraven tzv. úmluvou CITES, která je u nás implementována zákonem č. 100/2004 Sb.
Předmětem ochrany CITES je v současné době asi 2 000 druhů živočichů a 35 000 druhů rostlin.
Veškeré dovozy a vývozy chráněných druhů podléhají souhlasu MŽP ČR, a při prodeji živočicha musí být předáno novému majiteli potvrzení, tzv. registrační list. Nový majitel je povinen nahlásit na registrační úřad (odbor životního prostředí krajského úřadu) jednak nákup, ale i veškeré změny (prodej, zapůjčení, úmrtí apod.). Úmluva se vztahuje kromě živých tvorů i na výrobky z nich (kůže, kožichy, mušle apod.).

Záchranné stanice

www.pixabay.comZáchranou (léčením, rehabilitací, přípravou na vypuštění a vlastním návratem vyléčených exemplářů do přírody) zraněných či jinak handicapovaných volně žijících živočichů se zabývají záchranné stanice. Jejich územní působnost je dána dohodou v rámci tzv. Národní sítě stanic, fungující pod patronací Ústřední výkonné rady Českého svazu ochránců přírody. Často se v záchranných stanicích ocitají například ježci.

Další informace:

Užitečné rady a tipy (ježci, pomoc živočichům v zimě, týrání zvířat apod.)
Městský útulek pro psy "Lesan" Kralupy nad Vltavou
Útulek pro kočky Devět životů, o.p.s. (Hospozín 172) nebo Útulek Srdcem pro kočky, z.s. (Vrbičany 18, okr. Kladno)
Záchranná stanice pro handicapované živočichy AVES (zde je možno předat nebo nahlásit zraněného volně žijícího živočicha, nalezeného na Kralupsku)

Foto: www.pixabay.com