Voda

Aktuální průtoky

Průtoky na vybraných profilech Vltavy
LG Vraňany
LG Praha - Malá Chuchle
LG odtok VD Orlík

Aktuální srážky

Srážky na vybraných stanicích
KS jez Terezín
KS Obříství

Výstrahy

Výstrahy hlásné a předpovědní služby ČHMÚ


Poslední aktualizace proběhla 8/2019.

Ochrana vody

Voda je základní podmínkou života na Zemi. Lidé, rostliny a zvířata potřebují vodu k tomu, aby přežili. Svět, jak víme, by bez vody nemohl existovat. Celkové množství vody na Zemi je neměnné. Její formy se však průběžně mění. Cirkuluje přes oceány, řeky, jezera, podzemní prameny, atmosféru, déšť, živočišná a rostlinná těla, ledovce a další rezervoáry. Voda se pohybuje mezi těmito formami, čemuž se říká hydrologický cyklus.

S rozvojem techniky, dopravy, chemie i růstem populace v 19. a zejména 20. století však lidé začali stále více vodu znečišťovat. Znečištění řek významně převyšovalo samočisticí schopnost, která nestačila eliminovat vnášené znečištění. Znatelně začaly být ohrožovány i podzemní vody. Lidé si uvědomili nutnost ochrany vodních zdrojů, podzemních i povrchových vod před znečištěním i nutnost ochrany přirozených biokoridorů.

Přijetím Evropské vodní charty dne 6. května 1968 ve Strasbourgu Rada Evropy zahájila mezinárodní spolupráci při ochraně vodních zdrojů včetně ochrany před znečišťováním. Tento dokument shrnuje význam vody pro člověka a životní prostředí a upozorňuje na závažnost problému hospodaření s vodou.

Evropská vodní charta se skládá ze základních 12 tematických bodů vztahujících se k vodě, které jsou uvedeny níže. Čtvrtý bod se týká právě zachování optimální jakosti vody.

Ochrana vodních zdrojů a začlenění rámcové směrnice o vodní politice je v ČR řešena zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), více zde.

ECK